ΖΑΦΑΡΤΟΥΚΑ ΙΚΕ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)